Резюме на проекта

Asociația Global Help стартира нов проект, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, Ключово действие 2 – Партньорства за сътрудничество, проект, озаглавен „Иновации и динамично обучение за болногледачи, социални работници и обучители, специализирани във физическото възпитание на възрастни хора, чрез междусекторен подход на двете CVT полета”.

Проект №: 2022-1-RO01-KA220-VET-000089776.

Покана за проект: KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

Срок на изпълнение: 24 месеца, до 13.10.2024г.

Финансирана безвъзмездна помощ: 250000,00 EUR (еднократна сума).

Структурата на партньорството: Asociația Global Help (лидер на партньорството, Румъния), Universitatea din Craiova (Румъния), Euroform RFS (Италия), VIC UNIVERSITY (Испания), Home Hope Ltd (България).

Резюмето на проекта

– увеличаване на степента на използване на цифрови инструменти в учебния процес за 5 организации, участващи в образованието и обучението, включително обучение за социални грижи или кинето-профилактика от Румъния, България, Италия и Испания
– повишаване на знанията в областта на социалните грижи на 13 обучители от 4-те страни по темата за активното стареене и конкретни техники за подобряване на здравето на възрастните хора
– повишаване на специфичните умения в грижата за възрастни хора и кинето-профилактиката за 34 обучаеми и практици от 5-те партньорски организации
– повишаване на степента на привлекателност на обучението по социални грижи (грижи за възрастни хора) в 4-те споменати страни чрез създаване на инструменти за най-добри практики.

Главни дейности:
– 2 събития за съвместно обучение на персонала, организирани в Испания и Италия – за 26 обучители в нашите организации, предназначени да увеличат използването на дигитални инструменти в обучението и да адаптират обучението за социални грижи, за да подобрят предлагането на обучение на споменатите организации;
– 3 практически мобилности в Румъния, България и Италия за 34 обучаеми и практикуващи от двете области – с цел формиране на нови умения (практикуване на дейности с ниско въздействие, функционални упражнения, дихателни техники и др.).
– създаване на нов комплект за обучение на 5 езика – третиращ темата за повишаване на физическия тонус на възрастните хора, придружен от DVD, включващо 4 часа видео съдържание – упражнения, игри, хореографии, препоръки за възрастните и т.н.;
– актуализиране на платформа за обучение с тази тема, създадена в предишен проект (https://www.stracov-elderlycare.eu/); платформата ще разшири своите функционалности и ще се превърне в дигитален инструмент за обучение за експерти в социалната област или за физически треньори, които се интересуват от работа с възрастни хора по темата за благосъстоянието, повишаване на физическия тонус и здраве.

Очаквани резултати и резултати от проекта:
– 1 комплект за обучение с ISBN, публикуван на румънски, испански, италиански и български (приблизително 100 страници), третиращ темата за повишаване на физическия тонус на възрастните, поддържане на общи
функционален капацитет, поддържане на целостта на мускулно-скелетната система, предотвратяване на заболявания и т.н.;
– комплексен набор от висококачествени видеоклипове за изпълнение на упражнения, създадени от съвместния екип от експерти (LIAerobics, функционални, стречинг, пилатес, йога, танци на столове, дихателни техники и т.н.), аудио материали за техники за мотивация/овластяване, препоръки от край потребители – 4 часа видео материал и дигитална поддръжка;
– 500 DVD-та, раздадени на съответните библиотеки, доставчици на ПОО и други заинтересовани страни от Румъния, Италия, Испания и България;
– 50 обучаеми/практикуващи, работещи с възрастни от Румъния и Испания, ще имат шанса да тестват упражненията, игрите, видеоклиповете и методите, замислени в проекта, като по този начин те ще повишат своите умения и ние ще тестваме в малки групи реализацията, уместността и атрактивност на упражненията;
– 1 актуализирана комплексна платформа за обучение (създадена в Moodle), за качване на обучителния комплект и други ресурси за обучение, включително видео съдържание и раздел от уеб конференция за онлайн обучение и модул за самооценка на обучаемите;
– 3000 уникални посетители на платформата и минимум 200 регистрирани онлайн стажанти по време на проекта;
– 3 практически мобилности – за повишаване на знанията и уменията на 34 стажанти и практици в 4-те страни; те ще развият умения за създаване на хореография за аеробика/танц с ниско въздействие за възрастни, като се зачита тяхното състояние; те ще развият способности за дихателна техника като инструмент за подобряване на благосъстоянието на възрастните хора; обучаемите ще обогатят знанията за адаптиране на двигателната активност в съответствие с патологиите на възрастните хора; те ще повишат способностите си в създаването на действия с ниско въздействие за възрастни, като пилатес, стречинг и постурални упражнения; обучаемите ще разберат съдържанието на уроците по въздействаща гимнастика от ролеви модели от другите участващи страни;
– 2 съвместни обучителни събития, организирани за 26 обучители и специалисти в обучението за грижи за възрастни хора, социални грижи и физиотерапия на възрастни (обучители, дизайнери на инструкции, мениджъри на специализирани институции с педагогически/обучителен опит, изследователи в областта на ПОО, интруктори); тези хора ще участват в два съвместни обучителни семинара, които ще се проведат в Италия, Испания и България; в Италия 13 обучители с подобряване на своите дигитални умения и по-добро използване на дигиталните технологии; в Испания 13 от тях ще подобрят уменията за междусекторна работа, за да се създаде по-привлекателно обучение;
– 1 мултипликационно събитие, организирано в Румъния с 26 заинтересовани страни (20 местни + 6 международни, домове и клубове за възрастни хора, политици, доставчици на ПОО, публични институции, NAQ, работодатели в
социални услуги и физическо възпитание, лидери на мнение и т.н.) за обсъждане на напредъка на комплекта за обучение и за умножаване на резултатите от проекта;
– 1 мултипликационно събитие, организирано в Барселона с 20 съответни организации с цел популяризиране на резултатите от проекта и мултиплициране на ефектите;
– 1 мултипликационно събитие, организирано в Торино или Неапол с 28 съответни организации с цел популяризиране на резултатите от проекта и мултиплициране на ефектите;
– 1 събитие в България с 28 заинтересовани страни (20 местни + 8 международни), за обсъждане на използването на комплекта за обучение и умножаване на резултатите, шанс за разширяване на мрежата и създаване на нови проекти.

Ръководител на проекта: Брезничану Андра Мария, доктор по право

Адрес: ул. Фрации Бузещи № 25, Крайова, окръг Долж, Румъния

Електронен адрес: a.globalhelp@yahoo.com

English:
Project start announcement

Asociația Global Help has started a new project, financed under the ERASMUS+ Program, Key Action 2 – Partnerships for cooperation, project entitled “Innovation and dynamic learning for caregivers, social workers and trainers specialized in physical education of elders, through cross-sectoral approach of both CVT fields”.

Project no: 2022-1-RO01-KA220-VET-000089776.

Project call: KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

Implementation period: 24 months, until 13.10.2024.

Financed grant: 250000.00 EUR (lump sum).

The partnership structure: Asociația Global Help (leader of the partnership, Romania), Universitatea din Craiova (Romania), Euroform RFS (Italy), Fundació Universitària Balmes (Spain), Home Hope Ltd (Bulgaria).

The summary of the project

increasing the extent of use of digital tools in the learning process for 5 organizations involved in education and training, including training for social care or kineto-prophylaxis from Romania, Bulgaria, Italy and Spain
increasing the knowledge in social care field of 13 trainers from the 4 countries, on the topic of active ageing and concrete techniques of wellness improvement of elders
increase the specific skills in elderly care and kineto-prophylaxis for 34 trainees and practitioners from the 5 partner organizations
increase the degree of attractivity of training in social care (elderly care) in the 4 mentioned countries, by creating best practices tools.

Main activities:
– 2 joint-staff training events organized in Spain and Italy – for 26 trainers in our organizations, meant to increase the use of digital tools in learning and to tailor adapted training for social care, to improve the training offer of the mentioned organizations;
– 3 practice mobilities in Romania, Bulgaria and Italy for 34 trainees and practitioners from both fields – in order to form new skills (practice low impact activities, functional exercises, breathing techniques etc).
– creating a new training kit in 5 languages-treating the subject of increase physic tone of elders, accompanied by a DVD including 4 hours of video content – exercises, games, choreographies, testimonials of elders etc;
– update a training platform with this topic, created in a previous project (https://www.stracov-elderlycare.eu/); the platform will extend its functionalities and it will become a digital learning tool for experts in social field or for physical trainers interested in working with seniors on the topic of wellbeing, increasing physical tonus and health.

Expected results and outcomes of the project:
– 1 training kit with ISBN published in Romanian, Spanish, Italian and Bulgarian (100 pages estimated) treating the subject of increasing physic tone of elders, maintain general
functional capacity, maintaining musculoskeletal integrity, preventing diseases etc;
– a complex set of high-quality videos of performing exercises created by the joint team of experts (LIAerobics, functional, stretching, Pilates, yoga, chairs’ dance, breathing techniques etc), audio material for motivation/empowerment techniques, testimonials from end users – 4 hours of video material on digital support;
– 500 DVDs distributed to relevant libraries, VET providers and other stakeholders from Romania, Italy, Spain and Bulgaria;
– 50 trainees/practitioners working with elders from Romania and Spain will have the chance to test the exercises, games, videos and methods conceived in the project, by this they will increase their skills and we will test in small groups the realism, the relevance and attractiveness of the exercises;
– 1 complex platform for training updated (created in Moodle), to upload the training kit and other resources for learning, including video content and a section of web conference for online training and module for self-assessment of learners;
– 3000 of unique visitors of the platform and minimum 200 registered online trainees during the project;
– 3 practice mobilities – for increasing the knowledge and skills of 34 trainees and practitioners in the 4 countries; they will develop skills to create a choreography for low impact aerobics/dance for elders, with respect of their conditions; they will develop aptitudes for breathing technique as a tool for improving well-being of elders; the trainees will enlarge knowledge regarding adapting motor activity in the accordance with pathologies of seniors; they will increase their aptitudes in creating low impact actions for elders, like Pilates, stretching and postural exercises; the trainees will understand the content of impact gym classes, from role models from the other countries involved;
– 2 joint training events organized for 26 trainers and specialists in training for elderly care, social care and physical therapy of elders (trainers, instructional designers, managers of specialized institutions with pedagogical/training background, researchers in the field of VET, physical instructors); these people will participate in two joint training seminars, which will take place in Italy and Spain; in Italy 13 trainers with improve their digital skills and better use of digital technologies; in Spain 13 of them will improve the abilities of working cross-sector in order to tailor more attractive training;
– 1 multiplier event organized in Romania with 26 stakeholders (20 locals+6 international, e.g seniors clubs, policy makers, VET providers, public institutions, NAQ, employers in
social services and physical education, opinion leaders etc) for debating the progress of the training kit and to multiply the project’s results;
– 1 multiplier event organized in Barcelona with 20 relevant organizations with purpose of promoting the results of the project and multiplying effects;
– 1 multiplier event organized in Turin or Naples with 28 relevant organizations with purpose of promoting the results of the project and multiplying effects;
– 1 event in Bulgaria with 28 stakeholders (20 locals+8 international), for debating the use of training kit and to multiply results, a chance to enlarge the network and create new projects.

Project Manager: Brezniceanu Andra Maria, PhD in Law

Adress: no 25 Frații Buzești str, Craiova, Dolj county, România

E-mail adress: a.globalhelp@yahoo.com